Jesus - He Is Lord

Written by: Ian Smale

© 2002 Thankyou Music | CCLI: 3784655

JESUS, JESUS, Jesus, Jesus.
He is Lord, He is Lord,
He is Lord, He is Lord.

Jesus, He is Lord,
Jesus, He is Lord,
Jesus, He is Lord,
Jesus, He is Lord,
He is Lord, Jesus,
He is Lord, Jesus,
He is Lord, Jesus.
He is Lord, Jesus.

Jesus, He is Lord,
He is Lord, Jesus,
Jesus, He is Lord,
He is Lord, Jesus.
He is Lord, Jesus,
Jesus, He is Lord,
He is Lord, Jesus,
Jesus, He is Lord.

Ian Smale


© 2002 Thankyou Music