I Wanna Sing

Written by: Dave Renehan

© 1982 Thankyou Music | CCLI: 120941

I wanna sing wanna sing
I wanna sing wanna sing
For Jesus
For Jesus
For Jesus
Oh I wanna sing for Him

I wanna clap wanna clap
I wanna clap wanna clap
For Jesus
For Jesus
For Jesus
Oh I wanna clap for Him

I wanna dance wanna dance
I wanna dance wanna dance
For Jesus
For Jesus
For Jesus
Of I wanna dance for Him

I wanna praise wanna praise
I wanna praise wanna praise
For Jesus
For Jesus
For Jesus
Oh I wanna praise for Him

I wanna work wanna work
I wanna work wanna work
For Jesus
For Jesus
For Jesus
Oh I wanna work for Him

I wanna love wanna love
I wanna love wanna love
For Jesus
For Jesus
For Jesus
Oh I wanna love for Him

I wanna live wanna live
I wanna live wanna live
For Jesus
For Jesus
For Jesus
Oh I wanna live for Him


© 1982 Thankyou Music

Help