Create In Me A Clean Heart

Written by: Ian Yates

© 2006 Thankyou Music | CCLI: 5321607

My heart belongs to you,
Belongs to you O Lord
My heart belongs to you,
Belongs to you O Lord

Take my heart and soften it
Take my heart and mould it
Take my heart and purify heart

Create in me a clean heart
Create in me a clean heart


© 2006 Thankyou Music

Help