Houd Vol - het verhaal achter het lied (Hold On - The story behind the song)

Posted by Kees Kraayenoord on 7 December 2016

Het was de kleinste kamertje waar ik ooit had geschreven. Een klein schuurtje in de tuin van Tim Hughes. We hadden daar afgesproken om het leven en lol te delen en ideeën voor liedjes te schrijven of te schrappen.

Het is alweer even geleden dat ik daar binnenliep met een idee van m'n goede vriend Matthijn Buwalda. Het was amper een idee, meer een vraag: wat zingen we eigenlijk wanneer lijden ons leven raakt? Wat helpt ons door het dal van diepe duister?

Tim begon een zin te zingen: Hold on, hold on, our God is strong.

Het was niet meer dan een idee.

Eenmaal terug in Nederland kwamen Matthijn en ik samen en binnen een paar minuten wisten we dat het idee 'Hold on' te mooi was om te laten liggen. Maar we wisten ook dat we het in het Nederlands wilden afmaken. 'Hold on, hold on, our God is strong' werd 'Houd vol, houd vol, Hij laat niet los'.

We vonden inspiratie in de Hebreeënbrief. Het boek is samen te vatten in deze kleine gedachte: wat er ook gebeurt, geeft niet op... gooi nooit de handdoek... houd vol!

In Hebreeën 11 probeert de schrijver ons te bemoedigen door namen te noemen van allerlei geloofshelden. Maar dit hoofdstuk gaat niet over succes en overwinning. Het gaat over geloof en trouw zijn aan ons geloof.

Neem Abraham. Hij was niet perfect. Hij loog tegen de Farao over Sara, beweerde dat zij zijn zus was. Hij nam het heft in eigen handen toen hij met Hagar, Sara's dienstmeisje, sliep. Sara op haar beurt lachte toen haar werd aangezegd dat ze op haar oude dag nog een kind zou baren. Maar God zei: 'alles is mogelijk, Sara'. Zelfs Hem leren vertrouwen.

Mensen als Abraham en Sara herinneren ons: wat er ook gebeurt, geeft niet op... gooi nooit de handdoek... houd vol!

Simson, David, beide faalden. Geen van beide waren volmaakt. Toch zijn ze onze helden, moedigen ze ons aan, roepen ze ons toe: wat er ook gebeurt, geeft niet op... gooi nooit de handdoek... houd vol!

Na een lange lijst van mensen die leefden of zelfs stierven voor hun geloof is er in Hebreeën 12 nog maar ruimte voor één Held. De naam boven elke andere naam. De naam boven Abraham, David of Daniel. 

De schrijver vraagt ons om nog eens goed te kijken naar Jezus, de gekruisigde, de lijdende man aan het kruis. Dan worden we herinnerd: Jezus gaf niet op. Hij wierp niet de handdoek in de ring. Hij hield stand... met oog op de vreugde die voor Hem in het verschiet lag.

Kijk nog eens goed naar Jezus... en geef niet op... gooi nooit de handdoek... Houd vol!

Hij onderging het allemaal.... voor jou en met jou. Hij is zo verbonden met jouw pijn en lijden, dat Hij het in zijn lichaam droeg aan het kruis.

Waar je ook door heen gaat, wat er ook gebeurt, geeft niet op... gooi nooit de handdoek... houd vol!

Niet lang na het schrijven van het lied leerden we het de kerk aan op een zondagmorgen, niet wetende wat ons die week zou overkomen. Daags na deze zondag werd onze jonge kerk geraakt door verschrikkelijk nieuws, en bevonden we ons een diep en donker dal. Na jaren van depressie en lijden nam één van onze leden, een jonge vader van drie kinderen, de jongste nog een baby, zijn eigen leven. We bleven verslagen achter, met wel duizend vragen.

Het was mijn eerste begrafenisdienst als voorganger. Het was enorm moeilijk. Begrafenisdiensten zijn natuurlijk nooit makkelijk maar ik had nooit gedacht dat ik onder zulke omstandigheden een aanbiddingsdienst zou leiden. Wat kon ik zeggen? Wat kon ik doen? In dit seizoen van lijden hadden we geen volmaakt geloof. We konden nauwelijks bidden.

Maar... we keken met elkaar nog 's goed naar Jezus. In onze aanbidding keken we op naar het kruis. En we aanbaden God als nooit tevoren. We waren eerst nog wat terughoudend, niet wetende hoe we ons moesten uitten. Maar de weduwe gaf het voorbeeld: ze stond op van haar stoel op de eerste rij, hief haar handen naar haar Verlosser, en zong: 'Halleluja, God regeert'. 

Als jij in een seizoen van lijden bent, kijk dan nog eens naar het kruis... naar Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Hij houdt ons vast, weet je. Hij brengt ons naar huis. 
En Hij zegt: geeft niet op... gooi nooit de handdoek... houd vol!

 

Hold On - The story behind the song by Kees Krayenoord

It is by far the smallest room I’ve ever written in. A little shack in Tim Hughes’ backyard. We’ve met there a few times to share life, have fun and see some song ideas grow and others fall.

It was a while ago that I walked into Tim’s shack with an idea given to me by my friend Matthijn Buwalda. It was less of an idea, in fact, and more a simple question: what do we sing when suffering hits our lives? What will help us through the dark of night?

Tim started to sing a riff: Hold on, hold on, our God is strong.

It was nothing more than an idea.

Back in The Netherlands Matthijn and I got together, and within minutes we knew that he idea Hold On was worth coming back to. But we also knew that we wanted to finish it in Dutch. Hold on, hold on, our God is strong became Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

We were drawn to the letter to the Hebrews. The book could be summoned in this little thought: whatever happens, don’t give up… Don’t throw the towel… Hold on!

In Hebrews 11, the writer tries to encourage us by naming some heroes of the faith, but Hebrews 11 is not about success, not about victories, it’s about faith. And faithfulness.

Abraham was not perfect. He lied to Pharaoh about Sarah being his wife, and took matters in his own hands when he slept with Hagar, Sarah’s slave. Sarah in her turn laughed when God told her that she would receive a baby. But God said: all things are possible. Even learning to trust Him.

People like Abraham and Sarah remind us: whatever happens, don’t give up… Don’t throw the towel… Hold on!

Samson, David, they both failed as well. Neither was perfect. Still they are our heroes, cheering us, shouting to us: whatever happens, don’t give up… Don’t throw the towel… Hold on!

After a long list of people who lived and even died because of that same faith, there is only room for one more hero in Hebrews 12. The name above every other name. The name above Abraham, David, or Daniel. And His name is Jesus.

The writer asks us to take another look good look at Jesus. To think upon His suffering; to take another look at the cross. Then we remind ourselves: Jesus didn’t gave up. He didn’t throw the towel, He held on… in view of the joy lying before Him…

Take another good look at Jesus… and don’t give up… Don’t throw the towel… Hold on!

He endured it all… for you and with you. He is so connected to your pain and suffering, that He carried it in His body on the cross.

Whatever you go through, whatever happens, don’t give up… Don’t throw the towel… Hold on!

Not long after finishing this song we played it on a Sunday morning, not knowing what was about to hit us. In the same week, our young church was hit by terrible news, and before we knew it, we, as a church, found ourselves in a dark valley. Afters years of depression and suffering, one of our members, a father of three, the youngest still a baby, took his own life, leaving us devastated, with a thousand questions.

It was my first funeral as a pastor of a church. It was not an easy one. Funerals are never easy. But I never imagined that I would lead a worship service under these conditions. What could I say? What could I do? In that season of suffering, we didn’t have perfect faith. We could hardly pray.

But… we took another look at Jesus. In our worship we looked to the cross. And we worshiped like never before. We were a little shy at first, not knowing how to express ourselves. But the widow set the example: standing up from her seat in the front row, lifting her hands to her Saviour, singing: “Hallelujah, our God reigns.”

If you are in a season of suffering, take another look at the cross… to Jesus, the author and finisher of our faith. He’s holding us, you know. He’s leading us home. 
And He says …don’t give up… Don’t throw the towel… Hold on!

More like this

Keep Coming Back - Devotional

In this devotional, Glenn Packiam helps us think through the importance of turning toward God as the only fountain of living water. Why? Because we have a habit of turning away from God. Read on to find out more...

Giants Are Not As Strong As They Seem...

In this short TED talk, Malcolm Gladwell offers some nice insight into the story of David and Golliath...

The Irreplaceable Quality of Humility

One of the ancient Desert Fathers once noted that “Humans need humility and the fear of God, like the breath that issues from their nostrils.” And when it comes to being a lead worshipper, the heart standard of humility is just as irreplaceable a quality.

Free Songs

with chords, lyrics and MP3